Konkurs prelegentów filmowych


Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2017


          W 1976 roku w Krakowie odbył się 1. Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych zorganizowany przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i legendarny DKF Kinematograf.


          W 2009 roku w Zwierzyńcu, podczas 10. Letniej Akademii Filmowej, odbył się Ogólnopolski Konkurs Prelegentów 2009. W szranki stanęło dziesięcioro śmiałków. Jury pod przewodnictwem Janusza Korosadowicza, laureata I nagrody z 1976 roku, oceniało ich prelekcje. Od tego czasu konkurs stał się nieodłączną częścią Letniej Akademii Filmowej.


Podczas 18. Letniej Akademii Filmowej odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2017. Dziesięcioro prelegentek i prelegentów zakwalifikowanych do konkursu wygłosi swoje prelekcje przed wybranymi filmami festiwalowymi. Oceni ich jury złożone z krytyków i historyków filmu oraz zwierzyniecka publiczność.


Zachęcamy do udziału!


Na dole strony znajduje się regulamin konkursu, oraz lista filmów do wyboru (patrz: punkt 7. regulaminu).Zgłoszenia tylko do 3 lipca!


Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.


Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2017 jest Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych przy współpracy Stowarzyszenie CinéEuropa i finansowym wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy - link


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych (edycja 2017)


Organizowane od 2009 roku podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu kolejne edycje Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych nawiązują do zorganizowanego przez DKF Kinematograf i Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych 1. Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych, który odbył się w Krakowie w dniach 30 listopada – 9 grudnia 1976 roku.
Informacje ogólne
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2017 (dalej zwanego Konkursem) jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych (dalej zwane Organizatorem).
 2. Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy o filmie i podniesienie kwalifikacji prelegentów działających w dyskusyjnych klubach filmowych i instytucjach pokrewnych.
 3. Prelekcje konkursowe wygłaszane będą podczas 18. Letniej Akademii Filmowej (zwanej dalej Akademią), która odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 11-20 sierpnia 2017 roku.
 4. Kalendarz Konkursu:
  – ogłoszenie Konkursu – do 20 czerwca 2017 roku;
  – ogłoszenie listy filmów konkursowych – do 27 czerwca 2017 roku;
  – zgłoszenia kandydatów – do 3 lipca 2017 roku;
  – ogłoszenie listy uczestników Konkursu – do 17 lipca 2017 roku;
  – ogłoszenie składu Jury – do 5 sierpnia 2017 roku;
  – prelekcje konkursowe – do 14 do 18 sierpnia 2017 roku;
  – ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród – 19 sierpnia 2017 roku.
 5. Konkurs finansowo wsparł Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet I Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne (wniosek numer 8783/16 w Sesji 1/2017).
 6. Uczestnicy Konkursu

 7. Konkurs ma formułę otwartą.
 8. Każdy uczestnik Konkursu wygłasza prelekcję do wybranego przez siebie filmu z listy przygotowanej przez Organizatora w porozumieniu z organizatorem Akademii, utworzonej z filmów będących w aktualnym katalogu polskich dystrybutorów.
 9. Prelekcje są wygłaszane w języku polskim. Czas trwania prelekcji nie może przekroczyć 15 minut. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorem nie postanowi inaczej, przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikację uczestnika Konkursu.
 10. Kandydaci przysyłają na adres biuro@pfdkf.pl zgłoszenie, na które składają się:
  – dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
  – dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
  – tytuł wybranego filmu;
  – tytuł drugiego filmu, w razie gdyby pierwszy był już zajęty (decyduje kolejność zgłoszeń);
  – notka biograficzna (maksymalnie 750 znaków ze spacjami);
  – zdjęcie portretowe (format.jpg, w jakości do druku);
  – w przypadku osób niepełnoletnich podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział dziecka/podopiecznego w Konkursie (skan).
  Chęć udziału w Konkursie można przysyłać przed ogłoszeniem listy filmów i później uzupełnić zgłoszenie o wymagane informacje i tytuły.
 11. Spośród osób, które przysłały kompletne zgłoszenia, Organizator wybiera maksymalnie 10 uczestników Konkursu, o czym są oni poinformowani przed ogłoszeniem listy. W szczególnych przypadkach Organizator może poprosić o dodatkowe informacje lub spełnienie dodatkowych warunków.
 12. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i przebywają w Zwierzyńcu na własny koszt. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Konkursu akredytację upoważniającą do udziału we wszystkich wydarzeniach Akademii. Udział w Akademii regulują postanowienia jej organizatora.
 13. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie czynności związanych z organizacją Konkursu, a także na publikację imienia, nazwiska, roku i miejsca urodzenia, notki biograficznej i zdjęcia uczestnika w materiałach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, w tym na stronie internetowej Organizatora lub na facebookowym fanpage’u Organizatora (www.facebook.com/PFDKF/).
 14. Ocenianie i nagrody

 15. Wystąpienia prelegentów ocenia specjalnie powołane Jury według ustalonych przez siebie kryteriów, z uwzględnieniem walorów merytorycznych, dydaktycznych, językowych i interpersonalnych. Jury przyznaje Nagrodę Jury. Jury może nie przyznać Nagrody Jury lub zdecydować o jej podziale. Jury może przyznać maksymalnie dwa honorowe Wyróżnienia za szczególne walory prelekcji. Obrady Jury są tajne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 16. Wśród publiczności przeprowadza się głosowanie, w wyniku którego wybrany zostaje laureat Nagrody Publiczności. W przypadku równego rozłożenia głosów, Nagroda Publiczności może być dzielona. Ranking głosów jest jawny.
 17. Łączna kwota nagród w Konkursie wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych zero groszy). O podziale tej kwoty decyduje Jury w porozumieniu z Organizatorem.
 18. Postanowienia końcowe

 19. Organizator może odwołać Konkurs bez podania przyczyny, jednak nie później niż 31 lipca 2017 roku.
 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Poznaj nasz zespół

 
Trochę faktów ...35 000
GODZIN DOBREGO KINA
55 000
WIDZÓW
3 000
PROJEKCJI
100
NAJWYBITNIEJSZYCH TWÓRCÓW